Видовете „счетоводители“

Малките предприятия живеят и умират от паричните си потоци и отчетност. Точни записи на сделки, в съчетание с правилна оценка и обработка, дават на собствениците на малък бизнес солидна основа, върху която да се вземат решения и да се създадат планове за растеж. Записването и разбирането на продажбите, разходите и други основни бизнес данни трябва да са достатъчно лесни за собствениците на малък бизнес.

Разбирането на счетоводните нужди на бизнеса не винаги е толкова просто. Какъв тип дейност се счита за “bookkeeping” и кога имате нужда от счетоводител? Има ли дори разлика между двете?

На български език „accountant“ и „bookkeeper“ се превеждат като счетоводител. Но на практика това са две напълно различни неща. „Bookkeeper“ е човекът, който пази финансовите отчети за Вашия бизнес. От друга страна „accountant“ е човек, който се грижи за подготовката, анализа и одита на отчетите.

Територия на  „bookkeeper“-а са  ежедневните финансови операции, които включват покупки, разписки, продажби и плащания. Отчитането на тези елементи обикновено се осъществява чрез главната книга или дневник. Много малки фирми използват софтуер като QuickBooks или Peachtree, за да следят своите записи, дебити и кредити. Техните усилия завършват с оборотна ведомост, което означава общият краен резултат от дебитите и кредитите.

„Bookkeeping”-ът е предназначен да генерира данни за дейността на дадена организация, докато счетоводството има за цел да превърне тези данни в информация. Ролята на счетоводителя е да провери данните, които са въведени и след това да ги използва за генериране на отчети, анализ на сметките, извършване на одити и да подготви документи за финансово отчитане, данъчните декларации, отчетите за доходите и балансите.

Най-важната работа на счетоводителя е да направи анализ на финансовата информация. Счетоводителят може да предостави информация за прогнози, бизнес тенденции, възможност за растеж и кога да се ограничат разходите за управление на паричните потоци. Счетоводителят решава как е добре да се управляват транзакциите, а „bookkeeping”-ът ги изпълнява.

Независимо от размера на компанията, наемането на професионален финансов експерт е много важно за продължителен успех. Така се гарантира финансовата точност на ежедневните операции и можете да използвате тази информация, за да се вземете решения за бъдещето на Вашия бизнес. Въпреки че много малки фирми наемат счетоводител извън компанията, изборът на „bookkeeper“ е по-разнообразен. Някои собственици на малък бизнес се грижат за своя „bookkeeping“ чрез софтуер и представят резултатите от него на седмична, месечна или тримесечна база за анализ.  Други малки предприятия са достатъчно развити, за да си позволят да наемат „bookkeeper“, или имат малък счетоводен отдел с чиновници за въвеждане на данни, които докладват на „bookkeeper“-а.